Latvijas valdība akceptē atbildi Tiesībsargam par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu: atbildes saturs liecina, ka Latvijas esošā valdība neapzinās Eiropas Savienības personas datu aizsardzības prasības.

2019.gada 2.jūlija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ministru kabineta atbildes projekts Latvijas Republikas Tiesībsargam (uz 23.05.2019.vēstuli Nr.1-5/81) par Latvijas normatīvo aktu saskaņošanu ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679. Saskaņā ar 02.07.2019. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.31 54§ nolemts: a) atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam; b) Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

Analizējot valdības atbildes projektu Latvijas Republikas Tiesībsargam redzams, ka, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saskatījusi 27 normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību, Zemkopības ministrija – 18 normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību. Savukārt vairākas ministrijas (Aizsardzības, Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu ministrija) ir saskatījusi vai nu tikai dažu likumu problēmas, vai vispār norāda, ka nav tādu normatīvo aktu, kuros nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Īpaši jāatzīmē, ka secinājumu, ka nekādi grozījumi nav nepieciešami normatīvajos aktos vispār, ir norādījusi Iekšlietu ministrija.

Tikai daži piemēri. Saskaņā ar Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumu Nr.153 “Kārtība, kādā policija veic videonovērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto personas datu apstrādi” pielikumu apstiprinātā video novērošanas brīdinājuma zīme neatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam. Tas pats attiecas uz ar Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr.773 “Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija” 1. un 2. pielikumu apstiprināto video novērošanas brīdinājuma zīmes paraugu.

Jautājums par Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 11.punkta neatbilstību 2014.gada 8.aprīļa Eiropas Savienības tiesas spriedumam par elektronisko sakaru operatoru pienākumu veikt datu saglabāšanu policijas vajadzībām 18 mēnešus (C-293/12 un C-594/12) ir tieši saistīts ar Vispārīgā datu aizsardzības regulā un Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā noteikto personas datu aizsardzības prasību izpildi, kas netiek nodrošināta jau vismaz 5 gadus.

Iekšlietu ministrija ir secinājusi, ka grozījumi iekšlietu nozares normatīvajos aktos saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos vispār nav izdarāmi?

Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas valsts nav pilnvērtīgi izvērtējusi Latvijas normatīvo aktu atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un Latvijas Republikas Tiesībsargam būtībā ir sniegta nepilnīga informācija.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” uzskata, ka patiesībā attiecīgās ministrijas, uzskatot, ka nav jāveic nekādi grozījumi, vispār nav veikušas nekādu izvērtējumu saistībā ar uzdoto jautājumu, vai arī nespēj izprast jautājuma būtību.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” plāno sadarboties ar Tiesībsargu valdības sniegtās informācijas analīzē, lai konstatētu neatbilstības informācijas sniegšanā. Minētā analīze nākotnē var būt par pamatu vairāku pieteikumu sagatavošanai Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

Retorisks jautājums: ja jau Finanšu ministrija ir saskatījusi tikai dažus normatīvos aktus, kur izdarāmi grozījumi, tad kāpēc tiesiskā valstī jebkuras organizācijas ietvaros skaidras naudas kases ieņēmumu un izdevumu orderim viens no obligātajiem rekvizītiem saskaņā ar Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” 14.3.punktu ir fiziskās personas — skaidrās naudas maksātāja — personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un vieta)?

Vai mēs dzīvojam Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā, kur fiziska persona bez pases datiem nevar savā darba vietā komandējumam vai kancelejas izdevumiem saņemt skaidru naudu? Vai arī šeit grozījumi nav nepieciešami?

 

Māris Ruķers

personas datu aizsardzības speciālists

SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis

image_pdf