Šā gada 9.augustā no plkst.10.00-12.00 Tieslietu ministrijā notika starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par Ministru kabineta noteikumu projektu “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”. PAPILDINĀTS 19.08.2019.!

Izskatot Ministru kabineta noteikumu projektu, sanāksmē tika ņemti vērā daudzi dažādu institūciju iebildumi un ieteikumi. Tika īpaši diskutēts par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaitu un formu, eksāmena izsludināšanas kārtību, personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas prasībām un citiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka šis tiesību akta projekts neietekmē personas datu aizsardzības speciālistu apmācības, bet gan tikai eksaminācijas kārtību Datu valsts inspekcijā un kvalifikācijas uzturēšanu.

Šodien Tieslietu ministrija ir izsūtījusi iesaistītajām institūcijām Ministru kabineta noteikumu projekta gala redakciju, lai saņemtu atzinumus. 

Tātad, ja citi iebildumi par sanāksmē precizēto noteikumu projekta tekstu netiks saņemti, tad projekts tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Informēsim par projekta virzību arī turpmāk.

Atgādinām, ka Fizisko personu datu apstrādes likuma 19.panta trešajā daļā ir paredzēts, ka ikvienai personai ir tiesības kārtot eksāmenu Datu valsts inspekcijā, lai iegūtu kvalificēta personas datu aizsardzības speciālista statusu Latvijā.

Ņemot vērā, ka Fizisko personu datu aizsardzības likums nav spēkā no 2018.gada 5.jūlija, spēku zaudēja arī uz šā likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem tika regulēta personas datu aizsardzības speciālistu eksaminācijas kārtība. Tādējādi, pēdējais personas datu aizsardzības speciālistu pārbaudījums Datu valsts inspekcijā notika 2018.gada maijā. Pārbaudījumus līdz šim nav iespējams organizēt, kamēr netiek pieņemti attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.

Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (Regula) par datu speciālistu Latvijā var strādāt ikviena persona, kura atbilst Regulas 37.panta 5.punktā paredzētajām prasībām. Taču, lai izpildītu vienu no minētās tiesību normas kritērijiem, nepieciešamas zināšanas, kuras apliecina attiecīgu apmācību apmeklējums un/vai eksāmena nokārtošana.

Līdz ar to Latvijā pašlaik pakalpojumus sniedz personas datu aizsardzības speciālisti, kuri ir kvalificēti (izgājuši apmācības un līdz 2018.gada maijam nokārtojuši Datu valsts inspekcijas pārbaudījumu), gan arī personas, kuras nekad nav kārtojušas šādu pārbaudījumu (ar nosacījumu, ka tiek izpildītas Regulas 37.panta 5.punkta prasības).

Ministru kabineta noteikumi sniegs iespēju iegūt papildu kvalifikācijas apliecinājumu, ko izdos Regulas uzraudzības iestāde.

image_pdf