Datu aizsardzība un likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” projekts

Datu valsts inspekcijas izdevumu budžets 2020.gadam likuma projektā norādīts kopējā apjomā EUR 577 980, savukārt naudas sodi, ko uzliks Datu valsts inspekcija saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 2.pielikumu plānoti EUR 184 485 apmērā.

Jāņem vērā, ka minētā soda kopējā summa teorētiski var nebūt tā, kuru Datu valsts inspekcija var pilnībā iekasēt tieši no 2020.gadā uzliktajiem sodiem, jo sodu pārsūdzot tiesā, lēmums nestāsies spēkā un attiecīgi pienākums maksāt sodu pat pareizu Datu valsts inspekcijas lēmumu gadījumā var neiestāties 2020.gadā, ja sūdzības izskatīšana tiesā nebūs pabeigta attiecīgā gada ietvaros. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 254.pantu – administratīvā soda izpildes pamats ir šajā likumā noteiktajā kārtībā spēkā stājies nolēmums par sodu.

Pie tam jāņem vērā, ka arī jau spēkā stājies lēmums var tikt labprātīgi nepildīts un zvērināta tiesu izpildītāja iesaistīšana var pagarināt reālu naudas iekasēšanu valsts budžetā.

Tāpēc var izdarīt secinājumu, ka 2020.gada plānotajam Datu valsts inspekcijas iekasētajam soda naudas apmēram ir daļēji jāveidojas arī no 2019.gadā izskatītajām administratīvā pārkāpuma lietām. Savukārt, ja jau pašlaik uzliktās sankcijas nav lielas, vai arī tās netiek pārsūdzētas, tad, lai iekasētu 2020.gada valsts budžetā plānoto apmēru, Datu valsts inspekcijai 2020.gadā būs jārīkojas diezgan intensīvi un, pārtraucot “konsultē vispirms” principa piemērošanu.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis,

Personas datu aizsardzības speciālists Māris Ruķers

image_pdf