Jaunajiem klientiem piedāvājam īpašus noteikumus, uzsākot sadarbību līdz 15.06.2020.

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana uzņēmumā vai iestādē

Ar 2018.gada 25.maiju Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tieši piemērojama  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, jeb  Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula).

Mēs  nodrošinām pilnu pakalpojumu spektru, lai ieviestu Regulā noteiktās prasības Jūsu uzņēmumā vai iestādē. Sniedzam konsultācijas (klātienē un attālināti) un izstrādājam nepieciešamos dokumentus, lai Jūsu personas datu apstrāde vai to regulējošie iekšējie dokumenti atbilst Regulai vai saistībā uz tās pamata izdoto citu tiesību un aktu un rekomendāciju prasībām personas datu apstrādes jomā, izstrādājam vai uzlabojam datu subjekta piekrišanas formas, iekšējās politikas un citus saistošos dokumentus atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Nodrošinām fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus saskaņā ar vienošanos. Fizisko personu datu aizsardzības speciālistam Mārim Ruķeram ir ilggadēja pieredze darbā ar uzņēmumiem, kas darbojas sociālo tīklu jomā, viesnīcu, ostas, valsts pārvaldes, pārtikas ražošanas uzņēmumu un pašvaldības iestāžu darbībā.
Piedāvājam personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus pastāvīgi vai uz noteiktu laiku, lai sakārtotu uzņēmuma vai iestādes personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtām drošības prasībām.

Pakalpojuma ietvaros datu aizsardzības speciālists:

  • sniedz konsultācijas, rekomendācijas personas datu apstrādes jomā, klātienē, vai attālināti;
  • veic personas datu apstrādes atbilstības Regulai, Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem parsonas datu aizsardzības jomā novērtējumu;
  • izstrādā visus nepieciešamos dokumentus, tai skaitā personas datu apstrādes datu reģistru, lai klienta personas datu apstrāde un iekšējie dokumenti atbilst Regulai un citu saistošo normatīvo aktu  prasībām;
  • izvērtē klienta sagatavoto dokumentu vai personas datu apstrādes procesu atbilstību Regulai, izstrādā vai uzlabo nepieciešamos dokumentus atbilstoši klienta vajadzībām un darba uzdevumam;
  • sniedz citus nepieciešamos datu aizsardzības speciālista pakalpojumus.

Lai saņemtu konsultāciju par piemērotāko risinājumu un uzzinātu aptuvenās izmaksas, lūgums pieteikties elektroniski, šeit, rakstīt e-pastu uz info@e-risinajumi.lv, vai zvanīt: +371 67291372.

image_pdf