Datu valsts inspekcija atzīst, ka Latvijas normatīvo aktu tiesiskais regulējums nav pilnvērtīgi saskaņots ar Regulu.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” jau iepriekš pauda viedokli par Latvijas Republikas valdības atbildi Latvijas Republikas tiesībsargam, kurā pausta valdības nostāja, ka vairāku ministriju kompetencē esošo normatīvo aktu saskaņošana, it kā, nav nepieciešama un par Latvijas normatīvo aktu neatbilstības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai Nr.2016/679 problēmu.

 

Tāpat par skaidru problēmu var uzskatīt to, ka Datu valsts inspekcijai nav piešķirti optimāli budžeta resursi kvalificētu un pietiekama skaita speciālistu piesaistīšanai, lai risinātu visus inspekcijas kompetencē ietilpstošos uzraudzības jautājumus.

 

Datu valsts inspekcija vēstulē SIA “E-sabiedrības risinājumi” norāda, ka principiāli piekrīt tam, ka Latvijas normatīvo aktu tiesiskais regulējums nav pilnvērtīgi saskaņots ar Regulu. Vienlaikus, inspekcija arī norāda, ka par nozari regulējošo normatīvo aktu saskaņošanu ar Regulu ir atbildīga attiecīgā nozares ministrija.

 

Papildus informējam, ka 2019.gada 29.augustā valsts sekretāru sanāksmē (prot.Nr.32, 6.§) ir izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam” (VSS-843), kas paredz uzdot ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām 2020.gadā veikt fizisko personu datu aizsardzības iekšējo auditu.

 

Pašlaik nav iespējams komentēt, vai iekšējā audita pasākumi saskaņā ar Iekšējā audita likumu būtu atbilstošs rīks konstatētās problēmas novēršanai, it īpaši, tāpēc, ka dokumenta projekts vēl nav apstiprināts.

 

 

SIA “E-sabiedrības risinājumi”

Valdes loceklis Māris Ruķers

 

image_pdf