Distances līgumu juridiskām personām lejupielādējiet šeit..

Distances līgumu fiziskām personām lejupielādējiet šeit..

Atteikuma tiesību veidlapu juridiskām un fiziskām personām lejupielādējiet šeit..

Informācija par sūdzību pieņemšanu un strīdu risināšanu fiziskām personām lejupielādējama šeit..

Informācija par sūdzību pieņemšanu un strīdu risināšanu juridiskām personām lejupielādējama šeit..

 

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU (FIZISKĀM PERSONĀM)

Pasūtījuma veikšana, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu” ir apliecinājums tam, ka pieteikuma veicējs (fiziska persona) ir iepazinies ar šo Distances līgumu par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā-Līgums), kas attiecas uz visām fiziskām personām, kuras piesakās pakalpojumam. Pieteikuma veicējs (fiziska persona) piekrīt Distances līgumam un apliecina, ka ievēros tā noteikumus un ir iepazinies ar:

– attiecīgā pakalpojuma aprakstu;

– kopējo cenu, kas jāmaksā par pakalpojumu, kas norādīta pie pakalpojuma apraksta;

– maksāšanas un pakalpojuma izpildes kārtību un laiku.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” mājaslapā publicētā informācija par pakalpojumiem un noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pēc tam, kad sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” Jūs esat atzīmējis “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam” un veicis pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu”, Jūs esiet noslēdzis šo Līgumu.

Šis Līgums tiek slēgts starp:

SIA “E-Sabiedrības risinājumi”, reģistrācijas numurs: 40003734274, juridiskā adrese: Rīga, Pureņu iela 2B, LV-1029, turpmāk tekstā- Pakalpojuma sniedzējs, valdes locekļa Māra Ruķera personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

fizisku personu, kas, izmantojot mājaslapā www.e-risinajumi.lv sadaļā “Pieteikšanās” pieejamo formu vai nosūtot informāciju par Pasūtītāju uz e-pasta adresi info@e-risinajumi.lv, pasūta Līguma 1.1. punktā norādītos Pakalpojumus un ir apstiprinājusi (pēc šī Līguma izlasīšanas atzīmējot “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam”), ka piekrīt šī Līguma noteikumiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un pasūtījuma noformēšana

1.1. Pakalpojuma sniedzējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas veikts atbilstoši Līguma 2.3. punktam, apņemas sniegt Pasūtītājam apmācību (fizisko personu datu aizsardzības jomā) pakalpojumus, turpmāk tekstā- Pakalpojums.

1.2. Pasūtītājs patstāvīgi izvēlas Pakalpojumu un noformē Pakalpojuma pasūtījumu sekojošā kārtībā:

1.2.1. Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tā derīgumu un atbilstību savām vajadzībām

1.2.2. izvēlas sev piemēroto un nepieciešamo Pakalpojumu;

1.2.3. piesakās Pakalpojumam, aizpildot mājaslapā e-risinajumi.lv sadaļā “Pieteikšanās” esošo formu

2. Pakalpojuma cena un apmaksas kārtība

2.1. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā (e-risinajumi.lv) sadaļā “Pakalpojumi” norādītajai informācijai un tiek skaidri atspoguļota rēķinā. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un nosūta Pasūtītājam uz Pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pastu avansa rēķinu, turpmāk tekstā- Rēķins, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.2. Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma apstiprinājuma elektroniskā pasta vēstulē sniedz informāciju par apmācību dalības vietas rezervāciju vai citu informāciju. Pakalpojuma sniedzēja apstiprinājums uzskatāms tikai par apmācību dalības vietas rezervāciju. Dalības vieta Pasūtītājam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veicis pilnā apmērā.

2.3. Pasūtītājs apmaksā Rēķinu pilnā apmērā saskaņā ar Rēķinā norādīto termiņu.

3. Pakalpojuma izpildes kārtība

3.1. Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis Pakalpojuma pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu” un Pasūtītājs ir veicis Pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā.

3.2. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad ir beidzies Pakalpojuma pasūtījuma izpildes termiņš un Pasūtītājs ir saņēmis visus mācību materiālus (ja paredzēts) un vai apliecinājumu par Pakalpojuma saņemšanu (ja paredzēts), atbilstoši izvēlētajam

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājs apņemas:

4.1.1. Noformējot Pakalpojuma pasūtījumu sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Pakalpojumu un sevi, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā;

4.1.2. Savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma pasūtījumā un Rēķinā norādīto Pakalpojuma cenu un apmaksas termiņu;

4.1.3. Izmantot saņemtos mācību materiālus tikai personīgai lietošanai.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. Saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma pasūtījumam;

4.2.2. Neskaidrību gadījumā Pakalpojuma sniegšanas dienā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja pēc konsultācijas.

4.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

4.3.1. Izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju un materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma pasūtījumu;

4.3.2. Sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

4.3.3. Savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;

4.3.4. Saskaņā ar Līguma2.punktu izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības.

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības:

4.4.1. Pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā telefoniski vai arī elektroniski sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

4.4.2. Neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar Līguma 2.3.punktu.

5. Pretenziju izskatīšanas kārtība

5.1. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pakalpojuma sniedzējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

6. Atbildība

6.1. Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.

6.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu nesaņemšanu laikā, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.

6.3. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par personu datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā-Regula, un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Pakalpojumu sniedzējam sniegto datu patiesumu un pareizību.

6.5. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt.

6.6. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pakalpojuma sniedzējam konkrētā Pasūtījuma

7. Atteikuma tiesības

7.1. Pasūtītājam– patērētājam, kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pakalpojuma pasūtījuma nosūtīšanas dienas, atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.

7.2. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja atteikuma tiesību izmantošanas termiņā ir pilnībā pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un, noslēdzot šo Līgumu, Pasūtītājs-patērētājs ir piekritis, ka šādā gadījumā zaudēs atteikuma tiesības.

7.3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Pasūtītājs sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu”.

7.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasūtītājam jāinformē Pakalpojuma sniedzējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu info@e-risinajumi.lv pareizi aizpildīta Līguma pielikumā esošā atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums par vēlēšanos atteikties no Pakalpojuma, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un deklarēto dzīvesvietas adresi.

7.5. Pakalpojuma sniedzējs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pasūtītājam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Pasūtītāja atteikuma veidlapā vai brīvas formas paziņojumā norādīto e-pasta adresi.

7.6. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pasūtītājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

7.7. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi ( Līguma 7.1.punktā noteiktajā termiņā), šis Līgums tiek izbeigts un Pakalpojuma sniedzējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ticis informēts par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pasūtītājs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi.

7.8. Ja Pasūtītājs neierodas uz pieteiktā Pakalpojuma saņemšanu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, uzrakstot brīvas formas iesniegumu, tas var prasīt Pakalpojuma sniedzējam atļaut Pasūtītājam izmantot apmaksāto Pakalpojumu citā iespējamā laikā tekošā kalendārā gada ietvaros.

7.9. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv/

7.10. Atteikuma veidlapa atrodama šeit.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.

8.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem tiek nodots izšķiršanai tiesā.

8.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs– patērētājs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Pārējie noteikumi

9.1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas attiecas tikai uz Pasūtītāju – patērētāju, kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

9.2. Pasūtītājs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona.

9.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā.

9.5. Pasūtītājs ar Līguma noslēgšanu apliecina, ka visi Līguma nosacījumi viņam ir skaidri, un viņš tos uzņemas neapšaubāmi un pilnā apjomā.

9.6. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums (cik tālu tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams, taču neietekmē pārējos šī Līguma nosacījumus.

9.7. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.

 

Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir atrodama šeit.

image_pdf