Datu valsts inspekcija atbildes vēstulē SIA “E-sabiedrības risinājumi” atzīst, ka personas koda nepieciešamība trauksmes celšanas ziņojumā nav samērīga un Valsts kancelejai būs jāizdara labojumi tās iepriekš izdotajās vadlīnijās!

Jau informējām, ka SIA “E-sabiedrības risinājumi” šā gada 6.septembrī vērsās pie Latvijas Republikas tiesībsarga, Datu valsts inspekcijas un Valsts kancelejas ar argumentētu viedokli, ka Valsts kancelejas trauksmes celšanas vadlīnijās iekļautā norāde par personas koda nepieciešamību trauksmes cēlāja ziņojumā, varētu būt nesamērīga un neatbilstoša gan Trauksmes celšanas likumam, gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasībām.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” saņēma 2019.gada 10.oktobra Datu valsts inspekcijas atbildi, kurā norādīts: “(..) Inspekcija izvērtējusi no trauksmes cēlēja iegūstamo personas datu – personas koda, kas jānorāda trauksmes cēlēja ziņojumā, tā apstrādes atbilstību un nepieciešamību Valsts kancelejas kā trauksmes cēlēju kontaktpunkta, kas realizē Trauksmes celšanas likuma noteiktos pienākumus, kopsakarā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto mērķi, konstatēja, trauksmes cēlēja personas kods Valsts kancelejai kā kontaktpunktam nav nepieciešams, lai, piemēram, izvērtētu  personas iesnieguma, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Tāpat tas nav nepieciešams, lai nepieciešamības gadījumā to pārsūtītu izskatīšanai pēc piekritības kompetentai institūcijai. Turklāt Valsts kanceleja kā kontaktpunkts neveic trauksmes cēlēja personas koda pārbaudi, tā autentifikāciju. Līdz ar to Inspekcijas ieskatā, prasība pēc personas koda norādes minētajā iesnieguma izskatīšanas stadijā nav pamatota un samērīga, kā arī nav nepieciešama Trauksmes celšanas likumā definēto mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā, ka Vadlīnijās un to Pielikumā “Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa” iekļautā prasība pēc trauksmes cēlēja personas koda norādes neizriet nedz no Trauksmes celšanas likuma, nedz  Iesniegumu likuma, kā arī pirmškietami nav pamatojama ar Regulas 6.panta 1.punkta “e’ apakšpunktu, Inspekcija secina, ka pašlaik prasība par personas koda nepieciešamību (kā obligāta rekvizīta trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšanai un izskatīšanai valsts pārvaldē) nav tiesiski pamatota, līdz ar to Vadlīnijās būtu jāveic saturiskas izmaiņas.”

Latvijas Republikas Valsts kanceleja atbildi mums vēl nav sniegusi, tomēr jau divu cilvēka tiesību aizsardzības institūciju atzinums saistībā ar šo jautājumu saprotami norāda, ka apstrādājot trauksmes cēlāja ziņojumus, organizācijas nav tiesīgas obligāti pieprasīt personas kodus no privātpersonām.

Par jebkādu jaunāko informāciju šajā jautājumā turpināsim Jūs, kā vienmēr, informēt!

SIA “E-sabiedrības risinājumi”

Valdes loceklis, personas datu aizsardzības speciālists

Māris Ruķers

image_pdf