Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra regula Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā.

Šā gada 28.maijā sāk piemērot jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra regulu Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā.
Šīs regulas mērķis ir nodrošināt datu, kas nav personas dati, brīvu plūsmu Savienībā, paredzot noteikumus par datu teritoriālas ierobežošanas prasībām un datu pieejamību kompetentām iestādēm, kā arī profesionāliem lietotājiem paredzētus noteikumus par datu pārnešanu. Tātad, saskaņā ar šo regulu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek atceltas datu teritoriālās ierobežošanas prasības attiecībā uz datu ģeogrāfisko atrašanās vietu nepersondatu apstrādei un glabāšanai. Tāpat regulas mērķis ir pakalpojumu lietotājiem atvieglot pakalpojumu sniedzēju maiņu vai savu datu pārvietošanu atpakaļ uz pašu informācijas tehnoloģiju sistēmām.
Praktiski tas nozīmē to, ka valstij nepieciešams: 1) pārskatīt pašreiz spēkā esošos normatīvos aktus 2) pārskatīt dažādus iepirkuma līgumus, vai tajos ārpakalpojumu sniedzējiem nav pienākums glabāt datus tikai Latvijā.
Piemēram, saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 6. pantā ir noteikts: grāmatvedības reģistri ir jākārto latviešu valodā un kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāglabā Latvijas teritorijā. Kaut arī grāmatvedības reģistros ir arī personas dati, šis ir uzskatāms piemērs teritoriālās ierobežošanas prasībai likumā, kā tādai.
Dokuments pieejams šeit:

image_pdf