ASV meklētāja programmas uzņēmums GOOGLE LLC faktiski uzvar Eiropas Savienības tiesas procesā: Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr.2016/679 noteiktās “tiesības tikt aizmirstam” attiecas tikai uz Eiropas Savienības teritoriju!

Eiropas Savienības tiesa savā pēdējā 2019.gada 24.septembra spriedumā lietā Nr.C-507/17 ir sniegusi Eiropas Savienības tiesību normu interpretējumu attiecībā uz datu subjekta tiesībām tikt aizmirstam kontekstā ar meklētāja programmu darbību. Spriedums sastādīts, ņemot vērā gan Direktīvas Nr.95/46/EK, gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības.
Francijas personas datu uzraudzības iestāde (CNIL) bija GOOGLE LLC uzlikusi naudas sodu EUR 100 000 apmērā, ko GOOGLE LLC pārsūdzēja. Attiecīgā Francijas tiesa vērsās ar lūgumu Eiropas Savienības tiesā sniegt prejudiciālu nolēmumu. Francijas datu aizsardzības uzraudzības iestādes lēmums par soda uzlikšanu pamatots ar to, ka, gan saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošo Francijas datu aizsardzības likumu, gan Eiropas Savienības tiesas 2014.gada 13.maija spriedumu lietā Google Spain and Google (C-131/12) GOOGLE LLC it kā nenodrošina, ka personas dati, kurus persona no Eiropas Savienības valsts ir lūgusi dzēst vai neuzrādīt google.com meklētāja programmas veiktās meklēšanas atlases ietvaros, netiek dzēsti (vai neuzrādīti) visā pasaulē. Jāatgādina, ka visu šo laiku attiecīgā datu subjekta personas datu atlases rezultāti dzēšanas pieprasījuma apmierināšanas gadījumā google.com netiek uzrādīti tikai Eiropas Savienības dalībvalstu lietotājiem, nevis ārpus Eiropas Savienības (kur tie tiek uzrādīti).


Kāpēc Francijas datu uzraudzības iestāde īsteno tik aktīvu pretstāvi GOOGLE LLC personas datu lietās?
Ne visi zina, ka Francijā kādreiz tika izveidoti internetam pielīdzināti tiešsaistes pakalpojumi vēl pirms mums pazīstamās interneta protokola industrijas civilās versijas atklāšanas. Šo pakalpojumu nodrošināja Francijas uzņēmums MINITEL un 1982.gadā tas bija valstī pilnībā visiem pieejams pakalpojums. Ar tā starpniecību bija iespējams rezervēt biļetes vilcienam, veikt tiešsaistes iepirkumus un darīt daudz ko citu!
Pēc mums jau pazīstamā interneta protokola ieviešanas (Francijā interneta protokols (IP) bija pieejams no 1994.gada), Francijas iekšējais tīkls (interneta priekštecis) pakāpeniski iznīka, bet tika pavisam slēgts tikai 2012.gadā!
Francijas nācija vēlāk izveidoja citu koncepciju. Proti, Francijas maksimāla pārstāvība visos interneta resursos, kā nākamā iespēja valdīt šajā globālajā tīklā. Tāpēc aktīva vēršanās pret ASV uzņēmumiem ir zināmā mērā sava “interneta goda” aizstāvēšanas jautājums, kaut arī CNIL juridiskie argumenti daudzreiz arī objektīvi pamatoti.


GOOGLE LLC pašreiz ir ieviesis sistēmu, ka lietotājs, kurš izmanto google.com meklētāja programmu, tiek novirzīts uz to attiecīgo google valsts domēnu, kur ir konkrētā google meklētāja programmas lietotāja fiziskās atrašanās vieta.
Eiropas Savienības tiesa 2019.gada 24.septembra spriedumā analizē Regulas 17.panta (tiesības tikt aizmirstam) robežas teritoriālā izpratnē, kā arī apskata problēmu jau izskatītās Eiropas Savienības tiesas lietas Google Spain and Google lietas kontekstā.
Eiropas Savienības tiesa saskaņā ar 2019.gada 24.septembra spriedumu konstatē, ka datu subjekta tiesības, kas noteiktas Regulas 17.pantā nesniedzas tālāk par Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju. Tāpat datu uzraudzības iestāžu sadarbības jautājums nesniedzas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Pie tam, Eiropas Savienības tiesa spriedumā norāda, ka personas tiesības uz piekļuvi informācijai un datu aizsardzību var atšķirties arī Eiropas Savienības dalībvalstu starpā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, meklētāja programmas operatoram nav obligāti jānodrošina minētās datu subjekta tiesības visās meklētaja programmas versijās, it īpaši ārpus Eiropas Savienības. Tomēr šādas tiesības pastāv visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kā atzīmē tiesa, tas gan nenozīmē, ka ir aizliegts šādas tiesības nodrošināt, ja pastāv attiecīgā meklētāja programmas operatora vēlme to darīt.

image_pdf