Komisija pieņem lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību Japānā — ir izveidota pasaulē lielākā drošu datu plūsmas telpa.

Eiropas Komisija – Paziņojums presei

Briselē, 2019. gada 23. janvārī

Šodien Komisija ir pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību Japānā, ļaujot personas datiem brīvi plūst starp abiem reģioniem, pamatojoties uz to stingras aizsardzības garantijām.

Minētā lēmuma pieņemšana ir pēdējais posms 2018. gada uzsāktajā procedūrā, kuras ietvaros bija paredzēts saņemt Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) atzinumu un ES dalībvalstu pārstāvju komitejas piekrišanu. Lēmums un Japānas pieņemtais līdzvērtīgais lēmums stājas spēkā šodien.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību pieņemšana palīdz radīt pasaulē lielāko drošu datu plūsmas telpu. Eiropieši gūs labumu no augstiem privātuma aizsardzības standartiem, kad viņu dati tiks nosūtīti uz Japānu. Turklāt mūsu uzņēmumi gūs labumu no priviliģētas piekļuves 127 miljonu patērētāju tirgum. Ieguldījumi privātuma aizsardzībā atmaksājas. Šis pasākums kalpos kā piemērs turpmākām partnerībām šajā svarīgajā jomā un palīdzēs noteikt globālus datu aizsardzības standartus.” 

Lēmuma par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību svarīgākie elementi

Pirms Komisija pieņēma lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību, Japāna īstenoja papildu aizsardzības pasākumus, lai garantētu, ka no ES nosūtīto datu aizsardzības garantijas atbilst Eiropas standartiem. Minētie pasākumi ir šādi.

  • Noteikumu kopums (Papildu noteikumi), kas novērsīs vairākas atšķirības abu pušu datu aizsardzības sistēmās. Šie papildu aizsardzības pasākumi stiprinās, piemēram, sensitīvu datu aizsardzību, individuālo tiesību īstenošanu, un nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES datus var nosūtīt no Japānas tālāk uz kādu citu trešo valsti. Šie Papildu noteikumi būs saistoši Japānas uzņēmumiem, kuri importē datus no ES, un to izpildi nodrošinās Japānas neatkarīgā datu aizsardzības iestāde (PPC) un tiesas.
  • Japānas valdība arī sniedza Komisijai apliecinājumu par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz Japānas publisko iestāžu piekļuvi datiem krimināltiesību aizsardzības un valsts drošības nolūkos, nodrošinot, ka jebkāda šāda personas datu izmantošana tiktu veikta tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams un samērīgs, tam piemērojot neatkarīgu uzraudzību un efektīvus tiesiskās aizsardzības mehānismus.
  • Sūdzību izskatīšanas mehānisms Eiropas iedzīvotāju sūdzību par Japānas publisko iestāžu piekļuvi viņu datiem izskatīšanai un atrisināšanai. Šo jauno mehānismu pārvaldīs un uzraudzīs Japānas neatkarīgā datu aizsardzības iestāde. 

Lēmumi par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību papildina ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, kas stāsies spēkā 2019. gada februārī. Eiropas uzņēmumi gūs labumu no brīvas datu plūsmas ar galveno tirdzniecības partneri, kā arī no privileģētās piekļuves 127 miljoniem Japānas patērētāju. ES un Japāna apstiprina, ka digitālajā laikmetā augstu privātuma un personas datu aizsardzības standartu veicināšana nevar būt un nav nošķirama no starptautiskās tirdzniecības atvieglošanas.

Turpmākie pasākumi

Lēmums par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību un Japānas pieņemtais līdzvērtīgais lēmums stājas spēkā šodien.

Pēc diviem gadiem tiks veikta pirmā kopīgā pārskatīšana ar nolūku novērtēt sistēmas darbību. Pārskatīšanā tiks aplūkoti visi datu aizsardzības līmeņa pietiekamības aspekti, tostarp Papildu noteikumu piemērošana un apliecinājumi par valdības piekļuvi datiem. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pārstāvji piedalīsies pārskatīšanā attiecībā uz piekļuvi datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkos. Pēc tam šāda pārskatīšana tiks veikta vismaz reizi četros gados.

Konteksts

Abpusējas aizsardzības līmeņa pietiekamības pasākums ar Japānu ir daļa no ES stratēģijas starptautisko datu plūsmu un to aizsardzības jomā, kā tika paziņots 2017. gada janvārī Komisija paziņojumā “Apmaiņa ar personas datiem un šo datu aizsardzība globalizētā pasaulē”.

ES un Japāna 2018. gada 17. jūlijā sekmīgi pabeidza sarunas par abpusēju datu aizsardzības līmeņa pietiekamību (skatīt paziņojumu presei). Puses piekrita atzīt abu datu aizsardzības sistēmas par atbilstīgām un spējīgām nodrošināt personas datu drošu apriti starp ES un Japānu.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers un Japānas premjerministrs Abe 2017. gada jūlijā pauda apņemšanos pieņemt lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību, lai ES un Japānas kopīgās apņemšanās ietvaros veicinātu augstus datu aizsardzības standartus starptautiskajā arēnā (skatīt paziņojumu).

Personas datus ES apstrādā, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas paredz dažādus rīkus personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm, t. sk. lēmumus par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību. Eiropas Komisija ir pilnvarota noteikt, vai valsts ārpus ES piedāvā pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt Eiropas Komisijai uzturēt spēkā, grozīt vai atsaukt šos lēmumus. 

Sīkāka informācija

Lēmums par datu aizsardzības pietiekamību un saistīti dokumenti

Faktu lapa par ES un Japānas lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību

Paziņojums presei par procedūras par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību uzsākšanu (2018. gada 5. septembris)

Paziņojums presei par datu aizsardzības līmeņa pietiekamības sarunu pabeigšanu (2018. gada 17. jūlijs)

Jautājumi un atbildes par Japānas lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību

Statement

image_pdf