Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019.gada 6.marta tiesas spriedums lietā Nr.2018-11-01 par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2 daļas 1. un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam.

No 2019.gada 8.martā stājās spēkā Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk – Satversmes tiesas) 2019.gada 6.marta tiesas spriedums lietā Nr.2018-11-01 par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2 daļas 1. un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2 daļas 1. un 2.punkts paredzēja:

1) valsts un pašvaldību institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi;

2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus.

Saskaņā ar minēto Satversmes tiesas spriedumu tiesa nosprieda: atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīža.

Tas nozīmē, ka visām valsts un pašvaldību iestādēm ir nekavējoties jāizņem no savām interneta mājas lapām iepriekš publicēto amatpersonu un darbinieku atalgojumu saraksti veidā, kādā tie tika pulicēti, lai pildītu jau spēkā neesošās tiesību normas vai arī jāveic šo personas datu anonimizācija. Pretējā gadījumā minēto personas datu publicēšana ir uzskatāma par prettiesisku personas datu apstrādi un prettiesisku faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma izpratnē!

Šajā Satversmes tiesas spriedumā arī pirmo reizi Latvijas Satversmes tiesas praksē tiek analizētas Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 tiesību normas kontekstā ar Eiropas Savienības dalībvalsts iespēju ierobežot regulas prasības.
Spriedums pieejams šeit:

image_pdf