Privātuma politikas dokumentu lejupielādējiet šeit..

SIA “E-sabiedrības risinājumi” privātuma politika

Uzņēmuma pamatdarbība

SIA “E-sabiedrības risinājumi”, kā juridiskais birojs (turpmāk – BIROJS) Latvijā sniedz dažādus juridiskos pakalpojumus vairākās tiesību nozarēs no 2005.gada. Viens no galvenajiem juridisko pakalpojumu veidiem ir konsultācijas juridiskajām personām par personas datu aizsardzības prasībām. Regulāri organizējam dažādas apmācības, kvalifikācijas uzturēšanas seminārus un personas datu aizsardzības speciālistu izglītošanu. BIROJS sniedz personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus daudziem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā.

Līdz ar to BIROJS, kā pārzinis galvenokārt apstrādā personas datus par apmācību dalībniekiem, klientiem – juridiskajām un to pilnvarotajām personām.

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā BIROJS apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

BIROJA kontaktinformācija:

Pārzinis: SIA “E-sabiedrības risinājumi”, reģistrācijas numurs LV40003734274. Kontaktadrese: Rīga, Pureņu iela 2B, LV-1029. E-pasta adrese: info@e-risinajumi.lv, telefons: 67291372.

BIROJS, kā pārzinis veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

Kādus personas datus apstrādā BIROJS?

Lielāko daļu personas datu BIROJS iegūst ar mājas lapas starpniecību. Nosūtot personas datus mums, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

BIROJS, sniedzot pakalpojumus, kā pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Personas datu apstrādes procesi un mērķi Apstrādātie personas dati
Pieteikums apmācībām un semināriem Apmācību dalībnieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija: telefons, e-pasts, atsevišķos gadījumos: bankas konta numurs
Līguma izpilde, uzskaite un sniegto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšana Vārds, uzvārds, bankas konta numurs, personas kods, maksājuma summa, rēķina numurs
Apmācību dalībnieku reģistrācija Vārds, uzvārds, paraksts
Apmācību apliecinājumu izgatavošana un uzskaite Vārds, uzvārds, atsevišķos gadījumos personas kods, apmeklētās mācības, datums, vieta un apliecības (sertifikāta) numurs
Saziņa ar klientu – juridisku personu Klienta – juridiskas personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese
Klientu sniegtās informācijas uzkrāšana konsultāciju sniegšanai vai juridiskās palīdzības nodrošināšanai Vārds, uzvārds, klienta sniegtie personas dati

 

BIROJS, kā pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par klientiem.

BIROJS, kā apstrādātājs var saņemt dažādus personas datus no saviem klientiem – juridiskajām personām, gadījumos, kad BIROJS, nodrošinot personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, konsultē klientus par datu subjektu iesniegumiem un viņu tiesībām piekļūt saviem personas datiem.

Kādi ir BIROJA personas datu apstrādes tiesiskie pamati?

BIROJS apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata (piemēram, pieteikšanās semināram, līdz apmaksas veikšanai), uz līguma pamata (apmaksa par semināru vai apmācībām ir veikta), likuma pamata (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei) un leģitīmās intereses pamata (dalībnieku datu uzkrāšana, datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana).

Personas datu saņēmēju kategorijas

BIROJS atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

Personas datu glabāšana

BIROJS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus BIROJS apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “E-sabiedrības risinājumi”, Rīgā, Pureņu ielā 2B, LV-1029 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz BIROJA e-pasta adresi: datuspecialists@e-risinajumi.lv.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

BIROJS ir tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.

image_pdf