Latvijas Republikas tiesībsarga pārstāve atbildes vēstulē SIA “E-sabiedrības risinājumi” norāda, ka personas koda pieprasīšana trauksmes celšanas ziņojuma mērķiem tiešām nav obligāta.

Šā gada 6.septembrī SIA “E-sabiedrības risinājumi” vērsās vienlaikus trijās valsts institūcijās ar vēstuli: pie Latvijas Republikas tiesībsarga, Datu valsts inspekcijas un Valsts kancelejas saistībā ar to, ka Valsts kancelejas 2019.gada 16.aprīlī apstiprinātajā dokumentā “Vadlīnijas trauksmes cēlāju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās” sadaļā vispārīgie principi norādīts: “Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju.” Vadlīnijām pievienota trauksmes cēlāja ziņojuma forma, kuras 6.punktā ir iekļauta prasība ierakstīt iesniedzēja vārdu uzvārdu un personas kodu.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” minētajā vēstulē norādīja, ka Trauksmes celšanas likums sniedz atsauci uz Iesnieguma likuma prasībām trauksmes celšanas iesnieguma noformēšanā. Minētos normatīvos aktus sistēmiski interpretējot var secināt, ka iesnieguma noformēšanā personas kods nav obligāti nepieciešamais personas datu veids ne Iesniegumu likuma, ne Trauksmes celšanas likuma mērķiem. Tādējādi SIA “E-sabiedrības risinājumi” izdara secinājumu, ka personas koda iegūšana līdz ar katru trauksmes cēlāja iesniegumu un tā turpmāka apstrāde nav nepieciešama Trauksmes celšanas likuma mērķu sasniegšanai, jo personas koda apstrādes gadījumā netiktu ievērotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 5.panta prasības.

2019.gada 27.septembrī Latvijas Republikas tiesībsarga pilnvarojumā Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja sniedza SIA “E-sabiedrības risinājumi” atbildi, kurā norāda, ka vērtēt pārkāpumu no tiesībsarga puses šobrīd būtu priekšlaicīgi, jo jautājumu vēl nav izskatījusi Datu valsts inspekcija, kā arī atbildi nav sniegusi Valsts kanceleja.

Taču minētā pārstāve norāda: “varu pievienoties Jūsu vērtējumam, ka Trauksmes celšanas likums nenoteic šādu pienākumu norādīt personas kodu, un to nenoteic arī Iesniegumu likuma 3.pants, uz ko ietverta atsauce Trauksmes celšanas likuma 6.panta pirmajā daļā. Līdz ar to, tiesībsarga ieskatā, personas koda nenorādīšana nevarētu būt šķērslis trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanai, ja vien no sniegtā trauksmes cēlāja ziņojuma pietiekamā mērā ir iespējams identificēt konkrēto personu.”

Datu valsts inspekcija un Valsts kanceleja atbildes vēl nav sniegusi. Par turpmāko informēsim mājas lapas sadaļā “Jaunumi”.

 

SIA “E-sabiedrības risinājumi”

Valdes loceklis, personas datu aizsardzības speciālists Māris Ruķers

image_pdf